Upis za prijelaznike

Želite studirati digitalni marketing, a imate iza sebe položene kolegije na drugom studiju?

Prelazak studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom u skladu sa ECTS bodovanjem; isključivo za studente koji su završili najmanje srednju školu. Studenti koji su upisani na drugi studij, koji su ispisani sa drugog studija kao i oni koji su diplomirali na drugom studiju mogu zatražiti prijelaz na studij Visokog učilišta. Studenti prelaznici oslobođeni su prijemnog ispita.

Priznavanje kolegija

Visoko učilište Algebra će studentu priznati one kolegije i ocjene koje je završio na drugoj ustanovi za koje utvrdi da su kompatibilni po sadržaju, broju ECTS bodova i satnici sa kolegijima Studija digitalnog marketinga te će također odrediti preostale obaveze studenta koje treba ispuniti do kraja studija.

Procjenu kompatibilnosti kolegija izvodi stručno povjerenstvo kojeg čine voditelj pojedine katedre, nositelj kolegija i dekan. Pojedine položene ispite povjerenstvo može ne priznati, priznati potpuno ili priznati djelomično te odrediti razliku koju student mora položiti unutar pojedinog kolegija.

Umanjenje cijene školarine

Prilikom upisa, osobe koje prelaze na studij Visokog učilišta Algebra s drugih studija predaju zamolbu upravi škole. Na temelju predane zamolbe učilište će tipično u roku od 3 radna dana pristupniku dati odgovor u smislu broja kolegija koje je moguće priznati te cijene školarine koja će biti umanjena razmjerno priznatim položenim kolegijima odnosno priznatim ECTS bodovima. Ovaj postupak se ne naplaćuje.

Dokumentacija potrebna kod prelaska

Ukoliko prelaznik odluči upisati studij na Visokom učilištu Algebra i nakon što dobije potvrdan odgovor o prelasku, prilaže dokumentaciju i potvrdu o uplati upisnog troška u iznosu od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro račun učilišta. Dokumenti koji se prilažu su:

  • svjedodžba o položenom maturalnom ispitu (završna svjedodžba srednje škole),
  • preslika indeksa prethodnog studija,
  • original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena preslika indeksa) te preslika diplome za studente koji su diplomirali,
  • prijepis programa prethodnog studija (škola može opcionalno zatražiti za studije čiji program nije javno objavljen),
  • domovnica, rodni list te preslika osobne iskaznice.

Visoko učilište Algebra je ovlašteno tražiti od studenta i dodatnu dokumentaciju. Ukoliko se ustanovi iz originalne dokumentacije da podaci o položenim kolegijima koje je student naveo u prijavi za prelazak nisu istiniti škola ima pravo uskratiti studentu upis odnosno napraviti novu kalkulaciju cijene školarine.

Nastavite studij kod nas!

Za prelazak slobodno kontaktirajte naš Centar karijera i na najbrži način pokrenite proces.