Stručni naziv koji se stječe

Preddiplomski studij

Završetkom studija stječe se stručni naziv; stručni prvostupnik digitalnog marketinga koji odgovara stupnju Baccalaureus, sukladno čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pročišćeni tekst zakona, NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13.Kratica stručnog naziva je; bacc.dig.mark. (Engl.; Bachleor of Digital Marketing)