Vizualizacijski softverski alati u marketingu

Naziv predmeta
Vizualizacijski softverski alati u marketingu
Oznaka predmeta
10403
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
doc. dr. sc. Leo Mršić, dipl. oec.
Zdravko Kunić
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim tehnikama vizualizacije i eksplorativne analize podataka. Radi se o nužnim teoretskim i praktičnim znanjima i vještinama za područje digitalnog marketinga koje je obilježeno velikom količinom podataka. Osim tehnika, studenti se upoznaju s raznim alatima za vizualizaciju i eksplorativnu analizu podataka.
Sadržaj
Uvod u vizualizaciju podataka. Vizualni aparat. Najčešće greške u vizualizaciji podataka. Vrste vizualizacijskih alata. Osnovne analitičke interakcije: uspoređivanje sortiranje i grupiranje. Analiza strukture. Treemaps. Analiza distribucije. Analiza vremenskih serija. Prognoziranje. Analitičke interakcije: agregacija i označavanje. Analiza devijacija. Bullet grafovi. Analitičke interakcije: promjena tipa grafa, zumiranje i navigacija. Analitičke interakcije: promjena definicije varijabli. Analiza korelacije. Spacijalne analize. Dashboardi za vizualizaciju i eksplorativnu analizu. Vizualizacija društvenih mreža.
Osnovna literatura:
1. Few, S. : Now You See It: Simple Visualization Techniques For Quantitative Analysis, Analytics Press, 2009.
2. Tufte, E. : Visual Display Of Quantitative Information, Graphics Pr, 2001.
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

  1. Vrednovati ulogu i prednosti vizualizacije podataka u odnosu na brojčani prikaz te odabrati alat za vizualizaciju i eksplorativnu analizu za dani problem.
  2. Izabrati i interpretirati tehnike analitičke interakcije i navigacije.
  3. Izabrati i interpretirati tehnike analitičkih obrazaca.
  4. Izabrati i interpretirati dashboard u vizualizaciji, eksplorativnoj i spacijalnoj analizi.

Željeni ishodi učenja

  1. Detaljno vrednovati i argumentirati ulogu i prednosti vizualizacije podataka te najčešće greške uz izbor adekvatne vrste alata za vizualizaciju i eksplorativnu analizu te argumentirati izbor analizom funkcionalnosti.
  2. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati tehnike analitičke interakcije i navigacije.
  3. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati tehnike analitičkih obrazaca.
  4. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati dashboarde u vizualizaciji, eksplorativnoj i spacijalnoj analizi.