Upravljanje markom i reputacijom

Naziv predmeta
Upravljanje markom i reputacijom
Oznaka predmeta
10416
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je približiti studentima koncept reputacije i objasniti koju ulogu ima u poslovanju organizacije. Studenti će imati priliku upoznati ključna područja upravljanja reputacijom, naučiti učinkovito upotrijebiti alate i kanale komunikacije u provođenju programa s ciljem čuvanja, jačanja i diferencijacije organizacije te postizanja optimalnih poslovnih ciljeva.
Sadržaj
Nastavni i pedagoški rad na predmetu temeljit će se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja upravljanja reputacijom, upravljanja markom, upravljanja komunikacijom, kriznog komuniciranja, upotrebe novih medija te analizi studija slučaja i diskusijama.
Osnovna literatura:
Tihomir Vranešević: Upravljanje markama (Brand management);2007., Zagreb
Preporučena dopunska literatura
Dowling,G.R., Creaing Corporate Reputations;Oxford 2001.
Joep Cornelissen: Corporate communication: A guide to Theory and Practice; 2008., London (Second Edition)

Minimalni ishodi učenja

  1. Upravljati procesima za stvaranje platforme efikasnog upravljanja markom na razini vanjskih dionika.
  2. Upravljati procesima za stvaranje platforme efikasnog upravljanja reputacijom na razini vanjskih dionika.
  3. Upravljati procesima upravljanja markom i reputacijom na komunikacijskoj razini vanjskih dionika.
  4. Upravljati procesima upravljanja reputacijom na taktičkoj i operativnoj razini
  5. Upravljati procesima upravljanja markom na taktičkoj i operativnoj razini

Željeni ishodi učenja

  1. Upravljati procesima za stvaranje platforme efikasnog upravljanja markom na razini svih dionika
  2. Upravljati procesima za stvaranje platforme efikasnog upravljanja reputacijom na razini svih dionika.
  3. Upravljati procesima upravljanja markom i reputacijom na komunikacijskoj razini svih dionika
  4. Upravljati procesima upravljanja reputacijom na strateškoj razini
  5. Upravljati procesima upravljanja markom na strateškoj razini