Računalni alati u vizualnoj komunikaciji

Naziv predmeta
Računalni alati u vizualnoj komunikaciji
Oznaka predmeta
11309
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
15
Vježbe
45
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Predrag Šuka, dipl. ing.
Helena Bukovac
Tihana Pećirko
Cilj predmeta
Kako je marketinška komunikacija dominantno vizualna, poznavanje ovog područja presudno da studenti imaju kompletna znanja iz ovog područja. Tijekom kolegija bavit će se postavljanjem ciljeva komuniciranja fotografijom i video sadržajem. Upoznat će se s konceptima vizualnog storytellinga te će se baviti izradom foto sadržaja, fotografiranjem, obradom fotografije te odabirom fotografije u kontekstu priče, emocije, atmosfere. Također će u drugom dijelu ovog kolegija srodne koncepte prolaziti kroz video priču, od izrade storyboarda i moodborda do snimanja i obrade video materijala te postprodukcijskih procesa.
Sadržaj
Fotoaparat i fotografiranje – osnove opreme, izbori leca i kreiranje fotografija. Pristup fotografiranju – sportska, reportažna i product fotografija. Pristup fotografiranju – dokumentarna, modna, fotografija hrane. Vrste pohrane podataka, pregled i korištenje. Obrada fotografije – pixel vrijednosti – razlozi za korištenje ne destruktivnih i destruktivnih načina. Obrada fotografije – subpixel baza, zahtjevi različitih medija. Obrada fotografije – storytelling, emotivne vrijednosti boja, psihologija, montaže, korekcije. Video oprema i video DSLR – načini upravljanja opremom, fotografske vrijednosti naprema video vrijednostima, utjecaj opreme na vrstu snimanja (steadycam, kran, red…). Osnove snimanja – storyboard i moodboard. Osnove snimanja – kadriranje, pokreti kamere, efekti. Obrada videa – vrste zapisa, unos video materijala, projektna struktura, montaža. Obrada videa – prijelazi, efekti, postprodukcija, prilagodba i optimizacija finalnog izlaza medijima. Fotografija i video – interakcija medija. Prodaja i objava - plasman fotografskog i video sadržaja za prodaju i objavu, marketinški naglasak, korištenje medija za indirektni nacin plasmana proizvoda i usluga. Mobilnost – fotografija i video kao smartphone proizvod – od koncepta do produkta – Instagram, Vine, društvene mreže.
Osnovna literatura:
Fotografiranje i obrada fotografija, Algebra 2009
Digitalna fotografija i osnove obrade, Algebra 2008
Digitalni video , snimanje i montaza, Algebra 2008
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Izabrati opciju fotografiranja kroz različite pristupe, a prema zadanom cilju.
 2. Preurediti fotografiju prema namjeni u skladu sa zadanim komunikacijskim ciljevima.
 3. Preporučiti principe i praksu dobrog načina snimanja video sadržaja prema zadanim komunikacijskim ciljevima
 4. Planirati i upravljati obradom video sadržaja prema zadanim komunikacijskim ciljevima.
 5. Prosuditi utjecaj poruke kroz apliciranje i moguće načine snimanja i obrade fotografskog ili/i video zapisa prema zadanim komunikacijskim ciljevima.
 6. Procijeniti optimalno plasiranje zapisa prema zahtjevima tržišta i objavnim mjestima u skladu s zadanim komunikacijskim ciljevima

Željeni ishodi učenja

 1. Izabrati opciju fotografiranja kroz različite pristupe te rangirati fotografije po adekvatnosti, a prema zadanom cilju.
 2. Preurediti fotografiju prema namjeni u skladu sa zadanim komunikacijskim, promidžbenim i marketinškim ciljevima.
 3. Preporučiti principe i praksu dobrog načina snimanja video sadržaja prema zadanim komunikacijskim, promidžbenim i marketinškim ciljevima
 4. Planirati i upravljati obradom video sadržaja prema zadanim komunikacijskim, promidžbenim i marketinškim ciljevima.
 5. Prosuditi utjecaj poruke kroz apliciranje i moguće načine snimanja i obrade fotografskog ili/i video zapisa prema zadanim komunikacijskim, promidžbenim i marketinškim ciljevima.
 6. Procijeniti optimalno plasiranje zapisa prema zahtjevima tržišta i objavnim mjestima u skladu s zadanim komunikacijskim, promidžbenim i marketinškim ciljevima