Psihologija korisničkog iskustva

Naziv predmeta
Psihologija korisničkog iskustva
Oznaka predmeta
10337
Semestar
5
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja