Psihologija korisničkog iskustva

Naziv predmeta
Psihologija korisničkog iskustva
Oznaka predmeta
11337
Semestar
5
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
Marta Dumančić
Boris Šurija, dipl. psih.
Cilj predmeta
U prvom dijelu kolegija studenti će naučiti bolje razumjeti korisnike i njihove potrebe, a u drugom dijelu će naučiti načine primjene tih znanja u komunikaciji prema ciljanim korisnicima. Znat će objasniti koji su psihološki aspekti u pozadini doživljaja korisničkog iskustva i ponašanja. Naučit će tehnike ispitivanja relevantnih psiholoških aspekata te njihovu upotrebu u segmentaciji korisnika. Ovladat će osnovnim principima postavljanja bihevioralne strategije te naučiti psihologijske tehnike poticanja određenih ponašanja. Navedeni ciljevi postići će se kroz predavanja i vježbe temeljene na integriranom iskustvu primanja informacija – osvještavajući moć dodira, kognicija i emocija u procesu učenja.
Sadržaj
Principi evolucijske i bihevioralne psihologije. Osjeti i percepcija. Učenje i pamćenje. Ličnost i lifestyle. Motivacija. Principi donošenja odluka o kupnji. Psihološke prepreke u customer journey-u. Mjerenje psiholoških aspekata. Segmentacija korisnika. Bihevioralna strategija. Persuazivne tehnike. Psihološki principi dizajna. Psihološki principi iza sadržaja i forme tekstova. Izgradnja povjerenja kod korisnika . Načela direktne komunikacije s korisnicima.
Osnovna literatura:
1. Kahneman D.: Thinking fast and slow (odabrana poglavlja)
2. Schiffman, L.G and Kanuk L. L: Consumer behaviour (odabrana poglavlja)
Preporučena dopunska literatura
1. Ariely D.: Predictably irrational (odabrana poglavlja)
2. Petz B.: Uvod u psihologiju (odabrana poglavlja)

Minimalni ishodi učenja

  1. Identificirati psihološke aspekte u pozadini korisničkog iskustva.
  2. Postaviti nacrt istraživanja korisničkih potreba i segmentacije korisnika.
  3. Postaviti osnovnu strukturu bihevioralne strategije s obzirom na nadređeni cilj/problem koji treba riješiti i uzimajući u obzir korisničku perspektivu.
  4. Prepoznati gdje primijeniti određena psihološka načela u komunikaciji s korisnicima na određenim touchopoint-ovima.

Željeni ishodi učenja

  1. Primijeniti adekvatni pristup s obzirom na cilj komunikacije i ciljanu publiku.
  2. Kreirati metode i pitanja za istraživanje prioritetnih psiholoških aspekata.
  3. Elaborirati sve aspekte bihevioralne strategije tako da prepozna moguće prepreke predloženih rješenja i načine njihovih rješavanja.
  4. Osmisliti konkretna komunikacijska rješenja za određene probleme, uzimajući u obzir psihološka načela.