Pravna regulacija i samoregulacija

Naziv predmeta
Pravna regulacija i samoregulacija
Oznaka predmeta
10333
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Kamilo Antolović
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti mjesto i ulogu (društvenu odgovornost) oglašavanja, tržišnih komunikacija i marketinga u društvu, posebno gospodarstvu, pravni i etički aspekt marketinga, što obuhvaća osnove pravnog okruženja (regulativa) i standarde struke (samoregulativa). Pri tome je važno studentima detaljno pojasniti propise, etičke norme i praksu marketinga, posebno internet marketinga. Temeljni cilj predmeta je analizirati i dati znanja i vještine za korištenje (regulatornih i samoregulatornih) standarda odgovornog komuniciranja, istražiti uvjete i prakse, proučiti njihovu održivost te dati alate za primjenu nužnih principa primjene normi za odgovorne tržišne komunikacije, posebno na internetu.
Sadržaj
Uvod u oglašavanje - značaj oglašavanja i marketinga. Etika, pravo i oglašavanje i marketing. Regulativa oglašavanja i TK. Intelektualno vlasništvo i oglašavanje. Zabrane i ograničenja - zakon i drugi propisi. Samoregulativa oglašavanja i TK. Zabrane i ograničenja - kodeks.
Osnovna literatura:
K. Antolović i P. Haramija: “Odgovorno oglašavanje”, KandK, Zagreb, 2016.
K. Antolović i M. Fraculj, “Intelektualno vlasništvo u oglašavanju”, HURA-DZIV, Zagreb, 2017.
Preporučena dopunska literatura
K. Antolović, “Regulativa i samoregulativa oglašavanja i tržišnog komuniciranja”, KandK, Zagreb, 2010.
www.nn.hr (izbor zakona)
www.hura.hr (Kodeks HURA)

Minimalni ishodi učenja

 1. Kritički prosuđivati i analizirati sadržaje komunikacijskih poruka i sredstava te ulogu oglašavanja i TK.
 2. Ocjenjivati i ispravno koristiti autorska i druga intelektualna djela (posebno na internetu).
 3. Uspješno upravljati procesom zaštite te poznavati procese zaštite intelektualnoj uradaka u HR uz razumijevanje osnova nedopuštenih oblika oglašavanja.
 4. Vrednovati i provesti ograničenja zakona-regulacija i kodeksa-samoregulacija u oglašavanju.
 5. Primijeniti norme zakona i kodeksa pri kreaciji i valorizaciji raznorodnih poruka u tržišnom komuniciranju.
 6. Kritički prosuđivati i odgovorno primjenjivati standarde vezane uz pravnu i etičku dimenziju ukupnosti marketinški aktivnosti poduzeća.

Željeni ishodi učenja

 1. Analizirati i valorizirati pojedine sadržaje komunikacijskih poruka i sredstava te ulogu i značaj oglašavanja i TK.
 2. Ocjenjivati i valorizirati sadržaj i cjelinu poruka i kampanja sa stajališta autorstva i intelektualnog djela.
 3. Uspješno pripremiti i provesti zaštitu intelektualnog djela u HR i EU te valorizirati nedopuštene i ograničavajuće sadržaje i oblike oglašavanja i TK sukladno zakonima.
 4. Provesti ograničenja i zabrane zakona-regulacija i kodeksa-samoregulacija u oglašavanju i TK i primijeniti iste u kreaciji i akciji na tržištu.
 5. Samostalno primijeniti norme-propise i etičke principe-kodeks u kreaciji i provedbi akcija i kampanja (norme zakona i kodeksa).
 6. Odgovorno upravljati svim sastavnicama odgovornog oglašavanja i marketiranja.