Marketing na mobilnim uređajima

Naziv predmeta
Marketing na mobilnim uređajima
Oznaka predmeta
09316
Semestar
5
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Ovaj izborni kolegij odabrat će oni studenti koji svoje ukupno znanje digitalnog marketinga žele obogatiti uvidom u specifičnosti marketinga na mobilnim uređajima te specifičnostima mobilnog korisnika (psihološkim, društvenim, situacijskim i tehnološkim). Temeljni cilj predmeta je proći kroz svaki korak izrade mobilne marketinške strategije i primjene istog na svaki dio životnog ciklusa mobilne kupovine. Nastavni i pedagoški rad u ovom kolegiju temelji će se na prikazu uspješnih mobilnih marketinških kampanja, mobilnih aplikacija i mobilnog oglašavanja, kao i analizama studija slučaja, prikupljenih podataka i statistika. Nadalje, studenti će znati preporučiti koncept i oblikovati ideju izrade mobilne aplikacije do razine od koje može krenuti sama izrada.
Sadržaj
Uvod u mobilni marketing. Plan mobilnog marketinga. Mobilni potrošač. Prije kupovine. U pokretu. Na lokaciji. Proces odabira. Trenutak kupnje. Nakon kupnje. Mobilna aplikacija. Mobilno oglašavanje. Trendovi i budućnost.
Osnovna literatura:
1. Pasqua R., Elkin N.; MOBILE MARKETING, an Hour a Day, Sybex, 2012.
2. Chuck Martin, : MOBILE INFLUENCE: The New Power of the Consumer, Palgrave Macmillan, 2013.
Preporučena dopunska literatura
1. McGrane, K.; CONTENT STRATEGY FOR MOBILE, A Book Apart, 2012

Minimalni ishodi učenja

 1. Argumentirati ulogu mobilnog marketinga u pojedinoj kampanji i uspješno ga integrirati u istu.
 2. Razviti mobilnu marketinšku kampanju na temelju odabrane ciljane publike.
 3. Razviti kratkoročni plan mobilnog marketinga za svaku fazu u kojoj se mobilni kupac nalazi: prije, u pokretu, na lokaciji, za vrijeme i nakon kupnje
 4. Preporučiti optimalan pristup razvoju i dizajnu mobilnog web sjedišta te utvrditi adekvatan sadržaj istoga prema samostalnom projektu mobilnog nastupa
 5. Preporučiti koncept mobilne aplikacije, izabrati najbolji pristup njenom sadržaju uz zadani marketinški plan, valorizirati i rangirati dobivene podatke nakon uspješnog lansiranja iste.
 6. Oblikovati kampanju mobilnog oglašavanja, odrediti mobilni prikaz iste; valorizirati učinkovitost kampanje

Željeni ishodi učenja

 1. Argumentirati ulogu mobilnog marketinga u cjelokupnoj marketinškoj strategiji i uspješno ga integrirati u istu.
 2. Razviti mobilnu marketinšku strategiju na temelju odabrane ciljane publike.
 3. Razviti strateški plan mobilnog marketinga za svaku fazu u kojoj se mobilni kupac nalazi: prije, u pokretu, na lokaciji, za vrijeme i nakon kupnje
 4. Preporučiti optimalan pristup razvoju i dizajnu mobilnog web sjedišta te utvrditi adekvatan sadržaj istoga prema integriranom projektu mobilnog nastupa
 5. Preporučiti koncept mobilne aplikacije, izabrati najbolji pristup njenom sadržaju uz zadani marketinški plan, valorizirati i rangirati dobivene podatke nakon uspješnog lansiranja iste, preporučiti preinake mobilne aplikacije u smjeru povećanja konverzija na temelju dobivenih podataka.
 6. Oblikovati strategiju mobilnog oglašavanja, odrediti sve bitne varijante mobilnog prikaza iste; valorizirati učinkovitost kampanje u suglasju s integriranim marketinškim nastupom