Kreativnost i kreativno istraživanje

Naziv predmeta
Kreativnost i kreativno istraživanje
Oznaka predmeta
10338
Semestar
5
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja