Istraživanje tržišta

Naziv predmeta
Istraživanje tržišta
Oznaka predmeta
10304
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
7
Predavanja
30
Vježbe
45
Samostalni rad
135
Ukupno
210
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Krešimir Žnidar
Andrea Sorić
Cilj predmeta
Studenti će kroz ovaj kolegij naučiti osnove metodologije i različitih istraživačkih pristupa, te se upoznati s pristupom istraživanju tržištu u realnom poslovnom okruženju. Temelji kolegija su teorije relevantne za istraživanje tržišta, prikaz domaće i strane prakse iz područja istraživanja tržišta, analiza pojedinih studija slučaja - korištenjem alata za istraživanje, te vježbe na osnovu stvarnih i simuliranih primjera. Naročit naglasak dan je aktualnim digitalnim alatima te korištenje najnovijih metoda i izvora podataka s interneta.
Sadržaj
Uvod u istraživanje tržišta. Uloga i važnost istraživanja tržišta. Proces istraživanja tržišta. Istraživački nacrti. Sekundarni i sindicirani podaci. Eksploratorna i kvalitativna istraživanja. Teorije i metode uzorkovanja. Mjerenje i mjerne skale. Metode prikupljanja podataka. Upitnici i pomoćni materijali u istraživanju. Metode analize podataka istraživanja tržišta. Utvrđivanje značajnosti i povezanosti. Predikcija i multivarijantne metode u istraživanju tržišta. Interpretacija podataka i izvještavanje. Novi trendovi u istraživanju tržišta. Planiranje, organiziranje i kontroliranje istraživanja tržišta.
Osnovna literatura:
1. Marušić, M., Vranešević, T.: Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb, 2001.
Preporučena dopunska literatura
1. Hair, Wolfinbarger, Bush, Ortinau, Essentials of Marketing Research, 3 izdanje, McGraw-Hill Ryerson, 2013
2. Malhotra, Basic Marketing Research, 4 izdanje, Prentice Hall, 2012
3. Field, Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, 4 izdanje, Saga, 2013
Milas, Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2005

Minimalni ishodi učenja

 1. Argumentirati važnost istraživanja tržišta u suvremenim organizacijama i društvu.
 2. osmisliti nacrt istraživačke studije i nacrt istraživanja na razini projekta jednostavne populacije.
 3. Odabrati optimalne istraživačke nacrte i kombinirati primarne i sekundarne podatke na razini jednostavnog projekta.
 4. Odabrati optimalne metode uzorkovanja na razini jednostavnog projekta.
 5. Odabrati jednu ili više različitih metoda prikupljanja podataka na razini jednostavnog projekta.
 6. Samostalno odabrati i primijeniti odgovarajuće univarijantne i multivarijantne analize podataka na razini jednostavnog projekta.

Željeni ishodi učenja

 1. Argumentirati važnost istraživanja tržišta u suvremenim organizacijama i društvu kao i argumentirati važnost primjene digitalnih tehnologija u istraživanju tržišta.
 2. Osmisliti nacrt istraživačke studije i nacrt istraživanja na razini projekta složene populacije.
 3. Odabrati optimalne istraživačke nacrte i kombinirati primarne i sekundarne podatke na razini složenog projekta.
 4. Odabrati optimalne metode uzorkovanja na razini složenog projekta.
 5. Odabrati jednu ili više različitih metoda prikupljanja podataka na razini složenog projekta.
 6. Samostalno odabrati i primijeniti odgovarajuće univarijantne i multivarijantne analize podataka na razini složenog projekta.