Inovativnost i razvoj proizvoda i usluga

Naziv predmeta
Inovativnost i razvoj proizvoda i usluga
Oznaka predmeta
10440
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja