Engleski jezik

Naziv predmeta
Engleski jezik
Oznaka predmeta
11324
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Darija Korkut, dipl. an.
Ana Lokas Ćošković, prof.
Cilj predmeta
Studenti se osposobljavaju za snalaženje u stručnoj literaturi na engleskom jeziku i primjenu temeljnih komunikacijskih vještina kroz: poznavanje i praktičnu upotrebu temeljnog stručnog vokabulara iz područja poslovanja i digitalnog marketinga; snalaženje u uobičajenim komunikacijskim situacijama na engleskom jeziku i sudjelovanje u razmjeni informacija i mišljenja u kontekstu struke; upotrebu gramatičkih struktura; pisanje kratkih opisa, sažetaka i poslovnih pisama vezanih uz stručne teme.
Sadržaj
Uvod u poslovni jezik kroz usvajanje pojmova i vokabulara poslovnog jezika. Gramatika engleskog jezika: glagoli, vremena, pridjevi i prilozi, kondicionali, brojevi, pasiv. Pravopis engleskog jezika i ostali karakteristični detalji programskog sadržaja. Obrada i analiza informativnih tekstova za razvijanje vještina čitanja, slušanja, pisanja i govorenja/komunikacije na engleskom jeziku.
Osnovna literatura:
MacKenzie, I.: English for Business Studies, Cambridge; 2010.
Preporučena dopunska literatura
1. Longman, Business English Dictionary, Pearson Education; 2007.
2. Špiljak, V., Ivir, V.: Englesko-hrvatski poslovni rječnik / English-Croatian Dictionary of Business and Economics, Masmedia; 2000.

Minimalni ishodi učenja

  1. Identificirati i prevesti tražene pojmove u stručnoj literaturi na engleskom jeziku temeljem stručnog vokabulara.
  2. Sastaviti jednostavne rečenice uz korištenje osnovnih gramatičkih, poglavito glagolskih struktura.
  3. Napisati jednostavan tekst na engleskom jeziku u obliku polsovnog pisma ili kraćeg stručnog teksta.
  4. Oblikovati kraću prezentaciju na engleskom jeziku koristeći jezik struke.

Željeni ishodi učenja

  1. Upravljati poslovnom konverzacijom engleskog jezika koristeći stručni vokabular iz područja menadžmenta, proizvodnje, marketinga, financija i ekonomije.
  2. Sastaviti složenije rečenice uz korištenje svih gramatičkih struktura.
  3. Napisati sažetak duljeg stručnog teksta, napisati specifična poslovna pisma (upit, ponuda, narudžba).
  4. Voditi prezentaciju na engleskom jeziku na određenu stručnu temu pred grupom.