Dizajn vizualnih komunikacija

Naziv predmeta
Dizajn vizualnih komunikacija
Oznaka predmeta
11331
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Predrag Šuka, dipl. ing.
Helena Bukovac
Ivana Miličić, dipl.diz.
Cilj predmeta
Razumijevanje uloge osnovnih elemenata forme u vizualnom oblikovanju koju će studenti primijeniti u rješavanju zadatka komunikacijskog dizajna pazeći da jasno prenesu određenu poruku bojom, slikom, tipografijom, kompozicijom.
Sadržaj
Definiranje vizualnih komunikacija, Osnovni elementi i principi dizajna, Tipografija, Kreativno razmišljanje, Vizualizacije, Kompozicija, Aplikacije, Brand i identitet, Oglašavanje, Izdavaštvo, Web dizajn
Osnovna literatura:
1. Connie Malamed: Visual Language for Designers, 2009.
2. Kim Baer: Information Design Workbook, 2008.
3. Graphic Design Solutions *prijevod*
Preporučena dopunska literatura
1. Žarko Paić: Vizualne komunikacije, 2008.
2. Robert Bringhurst: The Elements of Typographic Style, 2002.

Minimalni ishodi učenja

  1. Raščlaniti vizualno djelo na elemente dizajna.
  2. Rangirati tipografske karakteristike prema važnosti.
  3. Prosuditi osnovne principe dizajna kroz njihov značaj.
  4. Prosuditi ulogu vizuala i kompozicije u rješavanju komunikacijskih problema.
  5. Preispitati osnovne zahtjeve dizajna vizualnih komunikacije prema pojedinim aplikacijama.

Željeni ishodi učenja

  1. Rangirati ekspresivne kvalitete elemenata dizajna prema utjecaj u prenošenju vizualnih informacija.
  2. Valorizirati utjecaje odabira, kombiniranja i oblikovanja tipografije.
  3. Utvrditi značaj korištenja pojedinog principa dizajna unutar kompozicije.
  4. Evaluirati komunikacijsku vrijednost gotove dizajnerske vizualizacije.
  5. Prilagoditi osnovne zahtjeve dizajna vizualnih komunikacije prema pojedinim aplikacijama.