Dizajn interakcijskih sustava

Naziv predmeta
Dizajn interakcijskih sustava
Oznaka predmeta
10308
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Tihana Pećirko
Cilj predmeta
Naučiti studente psihološkim procesima donošenja odluka potrebnih za upravljanjem interakcijskim sustavom, dizajnirati arhitekturu interakcijskog sučelja, dizajnirati korisničko sučelje, upravljati korisničkim iskustvom.
Sadržaj
Kroz praktične primjere studenti uče psihološke i neuro koncepte procesa donošenja odluka bitnih za dizajn. Nadalje, studenti uče procese potrebne za dizajn informacijske arhitekture digitalnog proizvoda kao i interaktivne i sadržajne element digitalnog proizvoda. Na kraju edukacije uče i sami izraditi konkretni dizajn korisničkog sučelja.
Osnovna literatura:
1. Cennyd Bowles, James Box: Undercover User Experience Design, New Riders, Berkeley, 2011.
Preporučena dopunska literatura
1. Weinschenk S.: Neuro Web Design: What Makes Them Click?, New Riders, Berkeley, 2012.
2. Krug S.: Don\'t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition) (Voices That Matter), Pearson
3. Grupa autora: UX Storytellers, All stories © 2010 by their respective authors. UX Storytellers, 2010.

Minimalni ishodi učenja

  1. Oblikovati koncept interakcije korisnika i digitalnog interaktivnog sustava na razini digitalnog projekta uzevši u obzir psihografiju korisnika.
  2. Oblikovati istraživanje i vrednovati rezultate istraživanja korisnika za izradu digitalnog proizvoda preporučiti najbolje rješenje digitalnog proizvoda kroz izradu prototipa korisnika.
  3. Oblikovati narativ dizajna te oblikovati arhitekturu digitalnog proizvoda.
  4. Upravljati procesima razvoja digitalnog proizvoda te isporučiti predložak za dizajn digitalnog proizvoda kao i bitnih elemenata korisničkih sučelja imajući u vidu korisničko iskustvo i konverzije.
  5. Oblikovati dizajn jednostavnog korisničkog sučelja.

Željeni ishodi učenja

  1. Oblikovati najbolji koncept interakcije korisnika i digitalnog interaktivnog sustava u cjelokupnom procesu digitalnog marketinga te rangirati prioritete elemenata tog procesa uzevši u obzir psihografiju korisnika.
  2. Oblikovati istraživanje i vrednovati te rangirati rezultate istraživanja korisnika te preporučiti najbolje rješenje digitalnog proizvoda kroz izradu prototipa korisnika i scenarija.
  3. Oblikovati narativ dizajna, bihevioralnost digitalnog te oblikovati arhitekturu digitalnog proizvoda uz primjenu prethodno definiranih scenarija korisnika.
  4. Upravljati procesima razvoja digitalnog proizvoda te isporučiti predložak za dizajn proizvoda kao i bitnih elemenata korisničkih sučelja uzevši u obzir kompromise, prepreke, opterećenje i ciljeve korisnika te imajući u vidu korisničko iskustvo i konverzije.
  5. Oblikovati dizajn složenog korisničkog sučelja.