Stručni naziv koji se stječe

Diplomski studij

Završetkom studija stječe se stručni naziv; stručni/a specijalist/specijalistica digitalnog marketinga, sukladno čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09). i čl. 10. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 od 27.10.2007.). Kratica stručnog naziva je; struč.spec.dig.mark. koja odgovara stupnju Professional Master (engl.; Professional Master of Digital marketing, skraćeno P.M.Dig.Mark.).